گوزن
  • ​سربلندی ب ام و در تست گوزن

    ​سربلندی ب ام و در تست گوزن

    ب ام و سری 3 استیشن در تست گوزن رو سفید شد. تا 78 كیلومتر بر ساعت این خودرو قابلیت اجتناب از برخورد با مانع ثابت را دارد.