23614 قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۷/۱۹ شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را ۱۲ هزار و ۲۵ تومان اعلام کرده اند. <p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش خبرنگار اقتصادی<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/">خبرگزاری تسنیم</a>، شعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">نرخ ارز</a><span>&nbsp;</span>از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">قیمت فروش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام&nbsp; و بعد از آن فروش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>در بانک های عامل آغاز می شود. گفتنی است، تجربه هفته های اخیر نشان داده که فروش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>در شعب محدود است و روزانه این شعب به تعداد مشخصی از مسافران می توانند ارز بفروشند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">شعب منتخب فروشنده<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>در نظام بانکی فروش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>را طبق روال روزهای قبل بعد از ساعت 11 آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت 12 هزار و 25 تومان می فروشند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">فروش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>122546 ریال است که با احتساب کارمزد 7 در هزار به رقمی حدود 12 هزار و 300 تومان است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به گزارش تسنیم، مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانک های عامل ارائه کنند می توانند برای کشورهای همسایه و مشترک&zwnj;المنافع حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها تا 1000 یورو با نرخ حدود 11 هزار و 800 تومان خریداری کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">براساس سیاست جدید بانک مرکزی که از روز 18 شهریورماه آغاز شده، ارز پرداختی به مسافران یورو است و دلار به متقاضیان پرداخت نمی&zwnj;شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی تامین و پرداخت<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>(به صورت اسکناس) از طریق بانک&zwnj;های&zwnj; ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بر این اساس بانک ها مجازند از محل ارزهای خریداری&zwnj; شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51,51,51); text-decoration: none" href="https://www.tasnimnews.com/fa/currency">ارز مسافرتی</a><span>&nbsp;</span>به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه&zwnj; معتبر، بلیط&zwnj; مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ&zwnj; در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 18px; font-family: Nassim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(64,64,64); font-size: 18px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">همچنین لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود و اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.</p>