23031 فروش تابستانه انواع محصولات سایپا دور جدید فروش تابستانه محصولات سایپا از ساعت ۱۰ صبح فردا سه شنبه ۱۹ تیرماه آغاز می شود. شرایط فروش تابستانه انواع محصولات سایپا به صورت محدود مطابق جداول زیر است: <p>&nbsp;</p><p>ک<a rel="shadowbox[18782]" target="_blank" href="http://www.saipanews.com/Portals/0/News/agahi-foroush/97/tabestaneh1.jpg"><img title="" alt="" style="width: 800px; height: 516px" src="http://www.saipanews.com/Portals/0/News/agahi-foroush/97/tabestaneh1.jpg" /></a></p><p><a rel="shadowbox[18782]" target="_blank" href="http://www.saipanews.com/Portals/0/News/agahi-foroush/97/tabestaneh2.jpg"><img title="" alt="" style="width: 800px; height: 488px" src="http://www.saipanews.com/Portals/0/News/agahi-foroush/97/tabestaneh2.jpg" /></a></p>