22208 آخرین وضعیت مالی دولت/۴۰ هزار میلیارد از منابع محقق نشد بررسی وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده است، با این حال ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد. <p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش ایسنا، دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها(شامل مالیات و سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده&zwnj;های آن(فروش دارایی سرمایه&zwnj;ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی&zwnj;های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می&zwnj;کند. برای سال جاری حدود 346 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه 1396 پیش&zwnj;بینی شد.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify">بر این اساس مصوب شده بود تا حدود 174 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز 119 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده&zwnj;های آن و همچنین بالغ بر 53 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی&zwnj;های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب 9 ماهه برای درآمدها تا 131 هزار و 600 میلیارد تومان، نفت و فرآورده&zwnj;های آن 90 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی&zwnj;های مالی حدود 53 هزار و 700 میلیارد تومان تعیین شد.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify">گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان 9 ماهه امسال منتشر کرد، نشان داد که از درآمدهای پیش&zwnj;بینی شده حدود 95 هزار و 300 میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت 64 هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی 9 ماهه حدود 26 هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا 36 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی&zwnj;های مالی 60 هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می&zwnj;دهد حتی 20 هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب 9 ماهه و تا 7000 میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده&zwnj;ای اوراق منتشر کرده است.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify">اما در بخش مصارف دولت دو هزینه اصلی هزینه&zwnj;های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می&zwnj;دهد و همچنین بودجه&zwnj;های عمرانی وجود دارد. برای سال جاری مصوب شده بود تا حدود 253 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه&zwnj;های جاری، 71 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و همچنین 21 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی&zwnj;های مالی اختصاص پیدا کند. از این&zwnj;رو باید برای 9 ماهه تا مرز 192 هزار میلیارد تومان برای هزینه&zwnj;های جاری، حدود 54 هزار میلیارد تومان بودجه&zwnj;های عمرانی و بیش از 16 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی&zwnj;های مالی هزینه می&zwnj;شد، ولی عملکرد دوره از این حکایت دارد که دولت در بخش جاری 163 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه کرده که نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است. همچنین در بودجه&zwnj;های عمرانی تحقق کامل وجود ندارد و تا 23 هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب 9 ماهه تخصیص داده شده، به طوری که فقط 30 هزار میلیارد تومان برای بودجه&zwnj;های عمرانی در 9 ماهه اول سال جاری پرداخت شده است، ولی در بخش تملک دارایی&zwnj;های مالی 21 هزار و 600 میلیارد تومان تخصیص وجود دارد که با میزان مصوب سال برابری می&zwnj;کند.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify">در مجموع از حدود 346 هزار میلیارد تومان منابع پیش&zwnj;بینی شده باید در 9 ماهه امسال 261 هزار میلیارد تومان محقق می&zwnj;شد، ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود 42 هزار میلیارد و تحقق نزدیک به 219 هزار میلیارد تومان است. در سوی دیگر برای مصارف 346 هزار میلیاردی هم باید تا 261 هزار میلیارد تومان پرداخت می&zwnj;شد، ولی حدود 216 هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان&zwnj;دهنده عدم ورود دولت به هزینه 46 هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify">در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل کسر هزینه&zwnj;ها، ظاهرا در 9 ماهه امسال دولت با کسری بودجه مواجه نبوده است. در این مدت مسئولان دولتی تاکید کردند که در سال جاری هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.</p>